Marketing Activities

1

ร่วมงาน TOP THAI BRANDS
ประเทศฟิลิปปินส์วันที่ 3 – 6  มีนาคม 2559

2

ร่วมงานThailand Auto Parts & Accessories Fair (TAPA) 2016
ไบเทค บางนา วันที่ 7-10 เมษายน 2559

3

ร่วมงาน สมาคมขนส่งสินค้าภาคตะวันตก
จังหวัดนครปฐม วันที่ 23 มกราคม 2559

4

ร่วมงาน สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก
จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 5 มีนาคม 2559

4

ร่วมงาน TOP THAI BRANDS
ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 3 – 6 มีนาคม 2559

4

ร่วมงาน สมาคมขนส่งสินค้าภาคตะวันตก
จังหวัดนครปฐม วันที่ 23 มกราคม 2559

4

ร่วมงาน สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าละส่งออก
จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 5 มีนาคม 2559

4

ร่วมงานThailand Auto Parts & Accessories Fair (TAPA) 2016
ไบเทค บางนา วันที่ 7-10 เมษายน 2559

4

ร่วมงาน TOP THAI BRANDS
ประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 3 – 6 มีนาคม 2559

4

ร่วมงานThailand Auto Parts & Accessories Fair (TAPA) 2016
ไบเทค บางนา วันที่ 7-10 เมษายน 2559

4

ร่วมงานThailand Auto Parts & Accessories Fair (TAPA) 2016
ไบเทค บางนา วันที่ 7-10 เมษายน 2559

4

ร่วมงานThailand Auto Parts & Accessories Fair (TAPA) 2016
ไบเทค บางนา วันที่ 7-10 เมษายน 2559